آموزش کامل بازی پوکر | انواع پوکر | تگزاس هولدم

آموزش پوکر

 ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻨﻬﺎن، ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﻣﻬﻢ وﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و در ﺑﺎزي ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد زﻳﺮا اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.ﺑﺎزي ﭘﻮﻛﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزي ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎزيﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺑﺎزي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آن، ﺑﺎزي ﭘﻮﻛﺮ ﺗﮕﺰاس ﻫﻮﻟﺪم اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ روي آموزش پوکر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺪلﺳﺎزي اﻳﻦ ﺑﺎزي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﺎده ﺳﺎزيانجتم شده است ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺰاﻋﻲ درآﻳﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﺎزي دو ﻧﻔﺮه ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻔﺮ سه ﻣﺪل ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  بخش آموزش بای های کازینویی سایت ایران بت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزي ﭘﻮﻛﺮ و آموزش پوکر  پرداخته  است . 

انواع ﺑﺎزﯼ ﭘﻮﮐﺮ

پوکر نام بازی تخصصی و گروهی است که با شانس و بلوف زدن فراوان همراه است دراین بازی کسی که بهترین دست را دارد برنده می شود . پوکر انواع مختلفی دارد که در لیستی از آنها را مشاهده می نمایید  : 

شرط خطی رولت 10

نحوه بازی پوکر تگزاس هولدم

 اولین نکته ای که در آموزش پوکر بیان می شود اسن است که بازی در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ از دیلر یا کارت پخش کن که در واقع مدیر میز است شروع می شود و ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ 2 ﻛﺎرت داده ﻣﻲﺷﻮد ، در سمت چپ دیلر به ترتیب Small Bling و بعد Big Blind نشسته اند که مقدار شرط Big Blind باید دو برابر شرط Small Bling باشد که البته کمترین شرط روی میز است .در واﻗﻊ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮاي اﺧﺘﺼﺎر از اﻳﻦ ﭘﺲ از این دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان SB و BB ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺑﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان BB را ﺑﭙﺮدازد ﻳﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت از آن دور ﺑﺎزي ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﺎ بزندکه به آن  Fold  گفته می شود . ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي ﻛﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺮط را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ (Raise) ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان Raise ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ BB اﺳﺖ.

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان Raise در ﭘﻮﻛﺮ تگزاس هولدم

از ﻧﻈﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان Raise ﭘﻮﻛﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می شود :

  • Limit 
  • No limit
  • Pot Limit

  در ﻧﻮع Limit ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎن ﻳﻚ BB اﺳﺖ و این کار ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4 دور اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. در ﻧﻮع Pot Limit ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎزي ﭘﻮت (Pot) ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻣﻲﺗﻮان Raise ﺗﻮپ زد. در ﻧﻮع No Limit ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮط ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻌﺪ از Raise ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درآن دور ﺑﺎزي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻳﻚ دور،SB ﺑﺮاﺑﺮ10و BB ﺑﺮاﺑﺮ20 اﺳﺖ،اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ 60 اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ،ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤﺎن 60 را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزي ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

آموزش تگزاس هولدم

کارت های مشترک در پوکر :

ﺳﻪ ﻛﺎرت Flop

بعد از ﭘﺎﻳﺎن دور اول ﺷﺮط ﺑﻨﺪي، 3 ﻛﺎرت رو ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺎرت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺎرت ﺑﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻳﻚ دﺳﺖ 5 ﺗﺎﻳﻲ ﭘﻮﻛﺮ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزد.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ Flop ﻳﻚ دور ﺗﺎزه ﺷﺮط ﺑﻨﺪي ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.در اﻳﻦ دور ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮاي اﻋﻼمﺷﺮط SB اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ Check  ﻛﻨﺪ، Raise ﻛﻨﺪ ﻳﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ Raise ﺟﺎ زده و Fold ﻛﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دور ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﺑﻌﺪي اﺷﺘﺮاﻛﻲ رو ﻣﻲﺷﻮد . 

ﻳﻚ ﻛﺎرت Turn ﻳﺎ Fourth Street

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن دور دوم ﺷﺮط ﺑﻨﺪي ،یک ﻛﺎرت رو ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻪ ﻛﺎرت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻛﺎرت ﺑﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ 5 ﺗﺎﻳﻲ از 6 ﻛﺎرتﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزد.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ Turn ﻳﻚ دور ﺗﺎزه ﺷﺮطﺑﻨﺪي ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.در اﻳﻦ دور ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮاي اﻋﻼم ﺷﺮط SB ﻳﺎ اوﻟﻴﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪ از وي ﻛﻪ در ﺑﺎزي ﺣﻀﻮر دارد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ Check ﻛﻨﺪ، Raise ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﺎFold ﻛﻨﺪ.ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دور ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﺷﺘﺮاﻛﻲ رو ﻣﻲﺷﻮد .

 

ﻳﻚ ﻛﺎرت River ﻳﺎ Fifth Street

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن دور ﺳﻮم ﺷﺮط ﺑﻨﺪي،یک ﻛﺎرت دیگر ﻛﻪ ﻛﺎرت آﺧﺮ اﺳﺖ رو ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻬﺎر ﻛﺎرت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ.ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻛﺎرت ﺑﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻮﺟﻮددر دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ پنج ﺗﺎﻳﻲ ازهفت ﻛﺎرت ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزد.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ River ﻳﻚ دور ﺗﺎزه ﺷﺮط ﺑﻨﺪي ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ دور ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮاي اﻋﻼم ﺷﺮط SB اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ Check ﻛﻨﺪ، Raiseﻛﻨﺪ ﻳﺎ Fold ﻛﻨﺪ.در ﻫﺮ دور ﺑﺎزي اﮔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮط ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻨﺘﻬﻲ Fold ﺑﻘﻴﻪ ﺷﻮد،ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺲ از رو ﺷﺪن ﻛﺎرت آﺧﺮ ﻳﺎ River و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دور ﺷﺮط ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﺑﺎزي ﺣﻀﻮر داشته باشد، Show Down ﻳﺎ دﻳﺪن دﺳﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﺎرت آﺧﺮ ﺷﺮط را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﺎرﺗﻬﺎﻳﺶ را روﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ ﭘﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻲﺑﺮد.اﮔﺮ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﺳﺘﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،Split ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭘﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

امیدواریم مطالب مقاله آموزش پوکر برای شما مفید واقع شده باشد .

شما می توانید در بخش آموزش بازی های کازینویی سایت ایران بت ، اطلاعات به روز در رابطه با این مقاله را  با ما در میان بگذارید تا با نام شما در همین مطلب به ثبت برسانیم .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سایت شرط بندی لایو بت